Σάββατο 13 Μαρτίου 2010

ΣΕΡΒΙΑ: Η εισήγηση του δημάρχου Σερβίων για τον Καλλικράτη

Εκείνο που έχουµε ως γνώµονα για τις προτάσεις µας είναι ποια λύση θα µπορούσε να είναι βιώσιµη και µε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών µας όχι µόνο µε βάση τα σηµερινά δεδοµένα αλλά και µε τη σχετική πρόβλεψη των µελλοντικών συνθηκών.
Μια ενοποιηµένη διοικητική δοµή στο νοτιοανατολικό άκρο του Ν. Κοζάνης, δηµιουργεί τις βέλτιστες προϋποθέσεις για ενιαία στρατηγική και επιτυχηµένη στόχευση. Η δηµιουργία ενός δήµου που θα περιλαµβάνει όλες τις παραλίµνιες περιοχές και επιπλέον θα καλύπτει την ευρύτερη περιοχή ως τα όρια µε την Περιφέρεια Θεσσαλίας, µπορεί να συµβάλει αποτελεσµατικά στην καλύτερη αξιοποίηση και ανάπτυξη της περιοχής µας.
Συγκεκριµένα, πιστεύω, ότι είναι εφικτό αλλά και εύστοχο να συνενωθούν οι δήµοι Σερβίων, Βελβεντού, Καµβουνίων, Αιανής, η Κοινότητα Λιβαδερού και τα δηµοτικά διαµερίσµατα Καισαρειάς, Σπάρτου, Κοντοβουνίου, Πύργου - Σταυρωτής, Ανατολής, Αµυγδαλιάς που ανήκουν στο δήµο Ελίµειας.
Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις για να στηριχθεί το νέο διοικητικό µοντέλο. Οι υπηρεσίες και οι φορείς που συνδέουν την περιφέρεια µε την κεντρική διοίκηση έχουν βάση στο κέντρο αυτής της ευρύτερης περιοχής και ήδη εξυπηρετούν τους πολίτες των περισσότερων από αυτών των περιοχών, εποµένως η συνένωση απλά θα µειώσει την ταλαιπωρία και θα βελτιώσει την προσφορά των υπηρεσιών.
Η κοινή µορφολογία, η κοινή ιστορία και η κοινή πολιτιστική κληρονοµιά που αποτελούν ενωτικό κρίκο µεταξύ των κατοίκων αυτών των περιοχών, είναι η εγγύηση για έναν λειτουργικό και βιώσιµο διοικητικό δήµο και δηµιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις προς τη κατεύθυνση ενός επιτυχηµένου αναπτυξιακού σχεδιασµού.
Κανείς δεν µπορεί να παρακάµψει το γεγονός ότι η λίµνη όπως και ο πλούσιος ορεινός όγκος της περιοχής, αποτελεί πηγή ζωής για όλους µας. Επίσης, τις περιοχές αυτές τις ενώνει η κοινή πορεία στην ιστορία, τα ίδια βιώµατα και προβλήµατα και οι κοινοί στόχοι. Μέχρι τώρα έχουν γίνει πολλές επιτυχηµένες προσπάθειες για τη διαδηµοτική συνεργασία κυρίως σε πολιτιστικά θέµατα αλλά και δράσεις που αφορούσαν το µέλλον τις ευρύτερης περιοχής. Το γεγονός αυτό, ενισχύει την άποψη ότι είναι δυνατό να συνενωθούν οι περιοχές αυτές κάτω από µία ενιαία διοικητική δοµή.
Μονάχα µια ενιαία δοµή θα µπορούσε να πετύχει την καλύτερη αξιοποίηση των συγκριτικών µας πλεονεκτηµάτων και να ενισχύσει τις µέχρι τώρα µεµονωµένες προτάσεις. Ένας δήµος που θα περιλαµβάνει τα Βυζαντινά Μνηµεία των Σερβίων, τον
Αρχαιολογικό χώρο της Αιανής, το Σκεπασµένο του Βελβεντού, τα Μπουχάρια των Καµβουνίων, το Οικολογικό Πάρκο του Λιβαδερού, µαζί µε την παραλίµνια περιοχή και τον ορεινό όγκο των Πιερίων και των Καµβουνίων µπορεί να αποτελέσει τον κυρίαρχο τουριστικό προορισµό σε ολόκληρη τη υτική Μακεδονία. Ένας πόλος έλξης επισκεπτών που θα µπορεί να προσφέρει πλούσιες εναλλακτικές µορφές τουρισµού και αθλητισµού. Ένα φυσικό περιβάλλον µε τον ορεινό όγκο και την παραλίµνια περιοχή, που θα µπορεί να αξιοποιηθεί καλύτερα και να αποτελέσει το σηµείο αναφοράς για ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα.
Ένας δήµος µε µία µεγάλη αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή. ήµος, διοικητικά, πολιτιστικά και τουριστικά, µε έντονη παρουσία στις εξελίξεις και µια ισχυρή βάση, είναι βέβαιο ότι µπορεί να λειτουργήσει αποφασιστικά και επιτυχηµένα προς το µέλλον.
Ένας δήµος που παράλληλα θα αποτυπώνει και ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει το πραγµατικό νόηµα των συνενώσεων που έχει να κάνει µε την ισότιµη αντιπροσώπευση των υπαρχουσών δοµών που θα συγκροτήσουν τον νέο δήµο. Μία φιλοσοφία που κυριαρχεί στο πνεύµα του προσχεδίου και οδηγεί σε συνενώσεις όµορων δήµων µε κοινά χαρακτηριστικά. Είναι φανερό ότι τυχόν ενσωµάτωση σε έναν δήµο µε ένα µεγάλο αστικό κέντρο θα προκαλέσει ανισορροπία εις βάρος των µικρότερων δήµων και ειδικότερα των δηµοτικών διαµερισµάτων. Αντίθετα η συνένωση αν σχετίζεται µε συγκεκριµένα και σχεδόν παρόµοια γεωγραφικά και πληθυσµιακά χαρακτηριστικά µπορεί να πετύχει και την αναλογικότερη αντιπροσώπευση στην προκειµένη περίπτωση αιρετών συµβούλων που ούτως ή άλλως θα είναι ο αριθµός τους αυξηµένος µε βάση την πρόταση που έχει κατατεθεί.
Ένας ισχυρός δήµος στη βάση ενός ήδη στρατηγικού σηµείου και διοικητικού Δυτική Μακεδονία κέντρου που βρίσκεται στο κέντρο των εξελίξεων και συνδέει τη µε τις όµορες Περιφέρειες, µπορεί και πρέπει να ενισχυθεί και να ηγηθεί των κοινών διεκδικήσεων. διοικητικό κέντρο που θα έχει ως σηµείο αναφοράς την πόλη των Σερβίων καθώς συγκεντρώνει όλα εκείνα τα στοιχεία να αποτελέσει το στρατηγικό σηµείο του νέου Δήμου. Γραφεία ΔΕΗ – ΟΤΕ, Αστυνοµικό Τµήµα. Γραφεία ΕΗ - ΟΤΕ, Κέντρο Υγείας, Ταχυδροµείο, Σχολικά, Τµήµα Συνοριοφυλακής, συγκροτήµατα Πρωτοβάθµιας και λειτουργούν έξι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης στα οποία δύο Λύκεια Ενιαίο και ΕΠΑΛ, επτά δηµοτικά, Γυµνάσιο, Νηπιαγωγεία, δύο Παιδικοί Σταθµοί, Γραφείο Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, Εδαφολογικό Εργαστήριο, Σύγχρονα Σφαγεία και Κτηνιατρείο, Κλιµάκιο Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Υποθηκοφυλακείο, δασονοµείο, Εφορία ( ΟΥ Σερβίων), Ειρηνοδικείο, δύο Συµβολαιογραφεία, τέσσερα τραπεζικά καταστήµατα είναι ορισµένες από τις δοµές που (Εθνική, Αγροτική, Εµπορική, Eurobank), διαθέτει η πόλη των Σερβίων δοµές που ήδη εξυπηρετούν τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.
Πιστεύω ότι ο νέος παραλίµνιος δήµος όπως προτείνεται παραπάνω έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά µε τα οποία θα µπορεί να λειτουργήσει αντιπροσωπευτικά για τα δηµοτικά του διαµερίσµατα και γενικότερα για τις περιοχές που θα καλύπτουν τα γεωγραφικά του όρια.
ΥΓ: Η απόφαση ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.