Τετάρτη 9 Μαρτίου 2011

ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ - ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ

Οι αποδείξεις για την κατοχύρωση του αφορολόγητου θα παραδίδονται σε κλειστό φάκελο, πάνω στον οποίο ο φορολογούµενος θα αναγράφει τον συνολικό αριθµό τους αλλά και τη συνολική αξία τους. Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης, ο φορολογούµενος θα κρατά τις αποδείξεις σε φάκελο και θα τις παραδίδει στην Εφορία αν και εφόσον του ζητηθούν σε περίπτωση ελέγχου.
Οδηγό για τις δαπάνες που µειώνουν τον φόρο, όπως όσες εκπίπτουν από το εισόδηµα, όσες συνδέονται µε τη δηµιουργία του αφορολόγητου ορίου, αυτές που λαµβάνονται υπόψη για τον προσδιορισµό των τεκµηρίων, µαζί µε απαντήσεις σε µερικά από τα συνηθέστερα ερωτήµατα (π.χ., τι ισχύει για την αγορά πρώτης κατοικίας, ποιοι δικαιούνται φοιτητικό επίδοµα κ.ο.κ.), δηµοσίευσε στο ∆ιαδίκτυο η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων για τη σωστή συµπλήρωση των δηλώσεων.
Ιδού, οι 12 κατηγορίες δαπανών που εκπίπτουν από το εισόδηµα ή µειώνουν τον φόρο καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
ΕΝΟΙΚΙΟ: Εκπίπτει από τον συνολικό φόρο το 20% της δαπάνης ενοικίου και µέχρι τα 1.200 ευρώ. Αντί των αποδείξεων καταβολής ενοικίου, ο φορολογούµενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση,από την οποία προκύπτει το ποσό που κατέβαλε για κύρια κατοικία του ιδίου και της οικογένειάς του. Τα ίδια ισχύουν και για το ενοίκιο που καταβάλλει όποιος µισθώνει κατοικίες για τις στεγαστικές ανάγκες των παιδιών του που σπουδάζουν σε πόλη, όπου δεν έχουν ιδιόκτητη κατοικία.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ: Εκπίπτει του συνολικού φόρου το 20% της δαπάνης και έως τα 1.200 ευρώ για άγαµο και 2.400 ευρώ για οικογένεια. Απαιτείται υποβολή της απόδειξης είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από την οποία προκύπτει το είδος της κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόµενο ποσό των ασφαλίστρων.
ΔΙΔΑΚΤΡΑ: ∆ίδακτρα για ιδιαίτερα κατ’ οίκον µαθήµατα και φροντιστήρια: Εκπίπτει του συνολικού φόρου το 20% της δαπάνης και µέχρι τα 1.200 ευρώ. Απαιτείται η προσκόµιση απόδειξης παροχής υπηρεσιών για το συνολικό ποσό.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ: Απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του Ταµείου για το ποσό των εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από τον νόµο. Το ίδιο ισχύει για περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε Ταµεία που έχουν συσταθεί µε νόµο. Αφαιρείται από το συνολικό εισόδηµα ολόκληρο το ποσό της δαπάνης αυτής. ∆ωρεές σε ∆ηµόσιο, ΟΤΑ, ιερούς ναούς, ΑΕΙ, κρατικά νοσοκοµεία, ΝΠ∆∆, ΝΠΙ∆, σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: Εκπίπτει του φόρου το 20% των δαπανών εφόσον η δωρεά υπερβαίνει τα 100 ευρώ. Απαιτείται διπλότυπη απόδειξη που θα συνοδεύεται από βεβαίωση του δωρεοδόχου.
ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΠΙΠΤΟΥΝ: Αφορά στεγαστικό δάνειο, νέο δάνειο που λαµβάνεται για την εξόφληση στεγαστικού, προκαταβολές που χορηγούνται από Ταµεία Αλληλοβοήθειας, και δάνεια για επισκευές ή αναστηλώσεις διατηρητέων κτισµάτων.Απαιτείται βεβαίωση τράπεζας µε τους τόκους που καταβλήθηκαν το 2010, καθώς και το έτος σύναψης του δανείου. Αν έχουν καταβληθεί και τόκοι υπερηµερίας, πρέπει να αναφερθούν χωριστά. Για δάνειαπου συνήφθησανέως 31/12/2002,οιτόκοι αφαιρούνται απότοσυνολικόεισόδηµα. Για συµβάσεις που συνήφθησαν µετά, οι τόκοι εκπίπτουν από τον φόρο σε ποσοστό 20%.ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Εκπίπτει από το εισόδηµα το 20% της δαπάνης και µέχρι 3.000 ευρώ. Αφορά αγορές αµοιβαίων κεφαλαίων που έγιναν το 2007 και δεν µεταβιβάστηκαν για µια τριετία, έως τις 31/12/2010. Εφάπαξ δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά,λόγω αναπηρίας: Εκπίπτει ποσό µέχρι 2.400 ευρώ και απαιτείται βεβαίωση της αρµόδιας υπηρεσίας (νοσοκοµείο προκειµένου για νεφροπαθείς όπου έκαναν µεταµόσχευση νεφρού, νοµαρχία προκειµένου για τυφλούς καθώς είναι γραµµένοι στο γενικό µητρώο τυφλών κ.ο.κ.).
ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ: Εκπίπτει του φόρου το 20% της αµοιβής που καταβλήθηκε, κατόπιν προσκόµισης απόδειξης παροχής υπηρεσιών από τον δικηγόρο.
ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Εκπίπτει του φόρου το 20% του ποσού της διατροφής και µέχρι 3.000 ευρώ. Απαιτείται επικυρωµένο αντίγραφο της σχετικής δικαστικής ή συµβολαιογραφικής απόφασης.
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: ∆απάνη εγκατάστασης φυσικού αερίου/φωτοβολταϊκών: Εκπίπτει του φόρου το 20% της δαπάνης και µέχρι 6.000 ευρώ.
ΕΝΟΙΚΙΟ: 20% της δαπάνης του ενοικίου είναι το ποσοστό που εκπίπτει από τον φόρο.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ: Πρόκειται για ποσό που δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 1.200 ευρώ 20% από τις δαπάνες για ασφάλιστρα εκπίπτουν από τον φόρο. Η µέγιστη έκπτωση ανέρχεται στα 1.200 ευρώ για άγαµο και στα 2.400 ευρώ για οικογένεια

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.