Σάββατο 12 Ιουνίου 2010

MNHMONIO:Το κείμενο του μνημονίου σε περίληψη (Σήμερα το δεύτερο μέρος)

Υγεία

 Ολοκλήρωση μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης και του συστήματος προμηθειών
 Εφαρμογή λογιστικού συστήματος διπλής εγγραφής- δημοσίευση λογιστικών ελέγχων

Επιχειρηματικό Περιβάλλον
 Διευκόλυνση στην ίδρυση εταιριών- πλήρης λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)
 Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για την αδειοδότηση επιχειρήσεων
 Αλλαγή νομοθεσίας- άμβλυνση των φορολογικών εμποδίων για συγχωνεύσεις και εξαγορές
 Εφαρμογή Κοινοτικής οδηγίας για τις υπηρεσίες
 Απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων: Δικηγορικό, Φαρμακοποιού, Συμβολαιογράφου, Αρχιτέκτονα, Μηχανικού, Ορκωτών Λογιστών
 Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες
 Απελευθέρωση των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, κατάργηση των ελάχιστων καθορισμένων τιμών
 Εφαρμογή πλαισίου πολιτικής ανταγωνισμού, ιεράρχηση των σημαντικών υποθέσεων-θωράκιση της ανεξαρτησίας των μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού
 Εξυγίανση του κλάδου των σιδηροδρόμων με στόχο την κερδοφορία του επιχειρησιακού σκέλους, αναδιάρθρωση της εταιρίας χαρτοφυλακίου, πώληση ακίνητης περιουσίας/ γης και άλλων περιουσιακών στοιχείων
 Απελευθέρωση της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και εξορθολογισμός των τιμολογίων για τους καταναλωτές
 Διαχωρισμός δραστηριοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
 Ενίσχυση ανεξαρτησίας και αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας

Προώθηση επενδύσεων & Εξαγωγών
 Διευκόλυνση Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και επενδύσεων καινοτομίας σε στρατηγικούς κλάδους (πράσινες βιομηχανίες, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 Μέτρα για την διευκόλυνση των ΣΔΙΤ
 Επιτάχυνση μεγάλων σχεδίων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων
 Ενίσχυση της πολιτικής προώθησης των εξαγωγών
 Προώθηση δράσεων Ε&Α
 Δημιουργία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου με στόχο να εξετάσει την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση των δεσμών της δημόσιας έρευνας και της ελληνικής βιομηχανίας και την ανάπτυξη περιφερειακών βιομηχανικών σχηματισμών συνεργασίας (clusters)

Διαρθρωτικά ταμεία και Ταμείο Συνοχής
 Εφαρμογή μέτρων για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων για απαιτούμενες πληρωμές από τα διαρθρωτικά ταμεία, το ταμείο συνοχής και για την υποβολή μεγάλων σχεδίων
 Σύσταση Ομάδας δράσης σε συνεργασία με την Ε. Επιτροπή για την ανάπτυξη σχεδίων υψηλής ποιότητας και την επίτευξη καλύτερου συντονισμού με άλλες δράσεις
 Διαμόρφωση προτεραιοτήτων στις δημόσιες επενδύσεις ώστε να ωφελούνται από κεφάλαια της ΕΕ και μέσω της εισαγωγής ενός κεντρικού τραπεζικού λογαριασμού
 Επίτευξη στόχων για απαιτούμενες πληρωμές και μεγάλα σχέδια
 Εφαρμογή στο διαδίκτυο ενός ανοιχτού συστήματος επιτήρησης
 Διασφάλιση της διοικητικής ικανότητας όλων των Δ.Α. και των ενδιάμεσων φορέων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.