Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2009

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΛΑΜΙ: ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η τοποθεσία «Καλάμι» που σήμερα είναι η αιτία διαμάχης και συγκρούσεων μεταξύ των κατοίκων της περιοχής και της εταιρείας Μ.Ε.Τ.Ε. ΑΕ για την τοποθέτηση του σπαστήρα, στα πλαίσια της επέκτασης του ορυχείου «Προσηλίου», υπήρξε και παλιότερα το έτος 1917 αιτία διαμάχης και συγκρούσεων.
Τότε η διαμάχη και η σύγκρουση γινόταν μεταξύ των κατοίκων Ράχοβου (Πολυράχου) και Δέλινου (Τριγωνικού).
Μετά από ένα περίπου αιώνα η ιστορία επαναλαμβάνεται με άλλους πρωταγωνιστές, αλλά για τους ίδιους λόγους, την επιβίωση των κατοίκων.
Δημοσιεύω την αίτηση των κατοίκων του Ράχοβου, προς τον Κυβερνητικόν Επίτροπον Κοζάνης Φλωρίνης, με ημερομηνίας 25 Οκτωβρίου 1917.
Πηγή: Το βιβλίο του Βασίλη Αποστόλου «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 1916-17» «ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΩΝ» Από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Αίτησις

των Παπαδημητρίου Δημοπούλου, Ιωάννου Γεωργάκη, Ιωάννου Δαλαγιώργου Παρέδρου, απάντων των κατοίκων και αντιπροσώπων του χωριού Ράχοβον, επαρχίας Σερβίων.
Προς τον Αξιότιμον Κυβερνητικόν Επίτροπον Κοζάνης - Φλωρίνης.
«Οι ευλαβώς υποφαινόμενοι, εκπροσωπούντες την κοινότητα του χωρίου ημών, ήτις μας ανέθεσε την εντολή ομοφώνως να υποβάλλουμε υμίν την παρούσαν αίτησιν και ζητήσωμεν την προστασίαν υμών επί ζητήματος αφορώντα όχι απλώς την ησυχίαν και ευημερίαν, αλλ΄ αυτοχρήμα αυτήν την ύπαρξιν του χωρίου ημών, λαμβάνωμεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κατωτέρω και επικαλεσθώμεν την σωτηρίαν υμών επέμβασιν προς πρόληψιν Δικαστικών αγώνων μετά των σχετικών δαπανών και λοιπών δυσαρέστων και επικινδύνων ερίδων.
Η κοινότης ημών από αμημνονεύτων χρόνων κατέχει και νέμεται αδιαφιλονικήτως ένα μικρόν βοσκότοπον εκτάσεως 500-600 στρεμμάτων περίπου ονόματι «Καλάμια» και οριζόμενον ως εξής:
Ανατολικώς με βοσκότπον (λειβάδιον) του χωριού μας. Δυτικώς με τας τοποθεσίας των γειτονικών χωριών Καλντάδες και Δέλινον γνωστάς υπό τα ονόματα «Μαύρη ράχη», «Βάιες», «Ραγάζια» και «Εκκλησιάς χωράφι». Εκ βορρά τα σύνορα του χωριού μας και Καλντάδων και τας τοποθεσίας «Φτύσματα» και «Βάιες» και εκ νότου με τοποθεσία του χωριού Δέλινον καλουμένας «Βρύση Μπότσια» και «Ίσιωμα».
Εν ω το μέρος τούτο νεμόμεθα ανέκαθεν ησύχως καλλιεργούμε δε εντός αυτό εμεείς οι κάτοικοι τμηματικώς περί τα εκατόν στρέμματα. Αποτελείται από αγρούς αδιαφιλονικήτου ιδιοκτησίας μας, όλως αποτόμως και αδικαιολογήτως οι κάτοικοι του γειτονικού χωριού Δέλινον προβάλλοντες ανύπαρκτα δικαιώματα επέτυχον την επί τόπου αποστολήν επιτροπής αποτελουμένην εκ των κ.κ. Δημάρχου Σερβίων, του οικονομικού εφόρου Σερβίων και του επόπτου των προσφύγων ως πληροφορήθημεν, ήτις επιτροπή εκανόνισε δήθεν το ζήτhμα κατά το λέγειν των αντιδίκων μας και παρεχώρης την άνω ιδιοκτησίαν μας εις τους αντιδίκους μας.
Τούτο εφόσον εγένετο, αποτελεί πράξιν υπερβαίνουσα τα όρια της δικαιοδοσίας της Διοικητικής και οικονομικής Αρχής, καθότι, ούτε Δικαστικήν επέμβαση ή απόφασις εμεσολάβησενούτε δε νομοθετική πράξη ούτε καν απόφαση ή διαταγλη του αρμόδιου υπουργού επί της Γεωργίας.
Η ανωτέρω επιτροπή ην εμείς δεν είδομεν ελθούσαν παρά απλώς και εξωδίκως επληροφορηθήκαμεν περί της μεταβάσεως και των δήθεν αποφάσεων και ως άνω διαταγής αυτής σχετικών προς την κατοχήν και εκμετάλλευσιν αυτής, υπό την αντιδικίαν ημών κατοίκων του χωρίου Δέλινον, μετέβη επί τόπου προ μιας περίπου εβδομάδας.
Το μόνον απολύτως βέβαιον είναι ότι από της εποχής εκείνης οι κάτοικοι του χωρίου Δέλινου συν γυναιξί και τέκνοις μεταβαίνουσιν εις την άνω ιδιοκτησίαν μας, βία και λάθρα ενεργούσι διαφόρους δια κατοχικάς πράξεις και φθοράν εις την ιδιοκτησίαν μας ανπολόγιστον.
Εκ τούτου επίκεινται διαπληκτισμοί και βιαιοπραγίαι αίτινες αν δεν θέλουσι προληφθή δια της αποκαταστάσεως των πραγμάτων εις την πρώτην αυτήν κατάστασιν δια της αμέσου και δραστηρίας επεμβάσεως της Διοικητικής Αρχής, θέλουσιν λάβει χώραν, δυσάρεστα γεγονότα, ην συνέπεια θα είναι η καταστροφή και ο αφανισμός αμφοτέρων των χωρίων.
Επειδή άλλωστε το χωρίον μας Ραχοβον είναι πτωχόν, δε δύναται κατά συνέπειαν να προσφύγει εις την Δικαστικήν εξουσίαν και προκαλέσει επέμβασιν αυτής προς λήψιν προσωρινών μέτρων
Δια ταύτα
Λαμβάνοντες υπόψιν τας ειλικρινείς υμών προσπαθείας προς εξασφάλισιν της ευημερίας και ησυχίας ημών των κατοίκων της υμετέρας δικαιοδοσίας, εκκλιπαρούμεν την επέμβασιν υμών επί του σπουδαιοτάτου από πάσης απόψεως τούτου ζητήματος και παρακαλούμεν να διατάξητ αμέσως την επαναφοράν των πραγμάτων εις ην κατάστασιν ευρίσκοντο προ της επεμβάσεως της Επιτροπής και την παραπομπήν των αντιδίκων ημών κατοίκων Δέλινου εις την δικαστικήν εξουσίαν την μόνη αρμοδίαν δια τον κανονισμόν τοιούτων ζητημάτων κατοχής και κυριότητος ακινήτων.
Παρακαλούμεν να διατάξητε τουλάχιστον προσωρινώς την αποκατάστασιν των πραγμάτων μέχρι ότου αποφανθή επί του ζητήματος ο αρμόδιος υπουργός εις ον έχομεν υποβάλει το ζήτημα τηλεγραφικώς και δι΄ εκθέσεως εγγράφου δια μακρών.

Ράχοβο, 25 Οκτώβρη 1917
Βέβαιοι ότι θέλομεν προστατευθή.
Διατελούμεν ευγνωμονούντες
Δημήτριος Δημόπουλος ιερεύς
Γιάννης Γιοργάκης
Γιάννης Δαλαγιώργος πάρεδρος

2 σχόλια:

  1. Πολλά τα κοινά σημεία με το σήμερα.
    Ειδικά αγωνία των κατοίκων για την επιβίωση του οικισμού.
    Τελικά αλήθεια η ιστορία επαναλαμβάνεται ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Όταν η κυβερνώντες δεν διδάσκονται από την ιστορία, την πληρώνουν οι κοινωνίες.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Γράψτε εδώ τις προτάσεις, τις σκέψεις, τις ιδέες, τις απόψεις, τα προβλήματα για ότι σας ενδιαφέρει.